V Indonésii hoří vzácné pralesy

Indonésie hoří. Po týd­nech kata­stro­fál­ní­ho sucha hoří na mno­ha mís­tech, včet­ně nej­cen­něj­ších loka­lit původ­ní­ho pra­le­sa, jako je např. rezer­va­ce Sun­gai Wain v Bali­k­pa­pan­ském záli­vu. Ta je domo­vem mj. zra­ni­tel­ných med­vě­dů malaj­ských a ohro­že­ných kahau nosa­tých a oran­gu­ta­nů bor­nej­ských.

malí orangutani

I malí oran­gu­ta­ni v záchran­ném cen­t­ru požáry trpí dýcha­cí­mi pro­blémy kvů­li týdyn trva­jí­cí­mu dusi­vé­mu kou­ři. | Kre­dit: AFP

Zne­po­ko­ju­jí­cí zprá­va dora­zi­la od vědec­ké­ho pra­cov­ní­ka ústec­ké zoo­lo­gic­ké zahra­dy Mgr. Sta­ni­sla­va Lho­ty, Ph.D., kte­rý se od roku 2007 věnu­je za pod­po­ry zoo ochra­ně Bali­k­pa­pan­ské­ho záli­vu v Indonésii.

prales požár

Tak­to vypa­dá pra­les po požá­ru. Vět­ši­na fauny a flóry lehla pope­lem, bude trvat min. desít­ky let, než tu bude opět pra­les. Pokud tu mezi­tím nevy­ros­te plan­táž pal­my olej­né.
Kre­dit: Pro Natu­ra Foun­dati­on

„Rád bych se na vás obrá­til s výzvou své kole­gy­ně Gaby Fredriks­son, kte­rá se v tuto chví­li nalé­ha­vě sna­ží zachrá­nit rezer­va­ci Sun­gai Wain v Bali­k­pa­pan­ském záli­vu. Tak jako jiná místa v Indonésii, Sun­gai Wain v posled­ních něko­li­ka týd­nech odo­lá­vá kata­stro­fál­ním suchům a rizi­ku les­ních požá­rů. V pon­dě­lí v noci mi dora­zi­la prv­ní zprá­va o tom, že se požáry vymk­ly kon­t­ro­le a šíří se smě­rem do pri­már­ní­ho pra­le­sa, dokon­ce se už při­bli­žu­jí naše­mu kem­pu Dja­ma­lu­din.

Sun­gai Wain je nej­cen­něj­ším zbyt­kem divo­či­ny v Bali­k­pa­pan­ském záli­vu a jeho ztráta by byla nena­hra­di­tel­ná. V lese teď prá­vě požáry hasí něko­lik desí­tek naši­ch zaměst­nan­ců a dob­ro­vol­ní­ků, včet­ně těch, na jejichž prá­ci již někte­ří z vás při­spě­li nebo při­spí­va­jí. Bohu­žel, boj s les­ním požá­rem tak­to kata­stro­fic­kých roz­mě­rů vyža­du­je mno­hem vět­ší finanč­ní pod­po­ru než naše kaž­do­den­ně ruti­na, hle­dá­me teď pro­to nalé­ha­vé vel­ké spon­zo­ry. Bude­me moc rádi za jakou­ko­li radu nebo pod­po­ru v tom­to smě­ru, situ­a­ce je oprav­du nanej­výš nalé­ha­vá!“

požáry z vesmíru

Tak­to vypa­dá hoří­cí Bor­neo z vesmí­ru. | Kre­dit: NASA

Rezer­va­ce Sun­gai Wain na východ­ním Kali­man­ta­nu (Bor­neu) je prv­ním mís­tem, kam byli v deva­de­sá­tých letech zno­vu uve­de­ni oran­gu­ta­ni bor­nej­ští (Pon­go pyg­ma­e­us). Chrá­ně­né úze­mí  je neje­nom domo­vem vzác­ných dru­hů a nedo­tče­ným kusem původ­ní­ho pra­le­sa, plní také funk­ci vod­ní­ho rezer­voá­ru pro hlav­ní měs­to Bali­k­pa­pan a jeho prů­mysl.

Přes čtvr­teč­ní deš­tě není ješ­tě situ­a­ce pod kon­t­ro­lou, na mno­hých mís­tech stá­le hoří nebo dout­na­jí vel­ké klá­dy nebo ložis­ka raše­li­ny, kte­rá se v této oblas­ti také vysky­tu­jí. Navíc pra­le­sy hoří na mno­ha mís­tech na Sumat­ře a Bor­neu, ale i na dal­ších mís­tech na svě­tě, např. na Mada­gaska­ru. Kaž­dá pomoc se tedy cení.

mapa ohnisek požárů

Mapa aktu­ál­ních ohni­sek požá­rů v rezer­va­ci Sun­gai Wain
Kre­dit: Pro Natu­ra Foun­dati­on

Pro ty, kte­ří by chtě­li pomo­ci byť tře­ba i jen malým darem, při­po­ju­je­me ješ­tě doda­tek od Stan­dy Lho­ty s nový­mi infor­ma­ce­mi, kdy rea­gu­je na opa­ku­jí­cí se dota­zy všech, ke kte­rým se jeho zprá­va dosta­la:

“Pozor, indonéský účet nada­ce Pro­Na­tu­ra (spra­vo­va­ný Gaby Fredriks­son) je určen hlav­ně pro vel­ké finanč­ní dary. Výda­je k uha­še­ní a dal­ší pre­ven­ci požá­ru se odha­du­jí na 150 tisíc dola­rů, to je pří­liš vel­ká část­ka, než abychom ji doká­za­li dát dohro­ma­dy malý­mi pro­střed­ky, ty lze posí­lat na můj osob­ní účet (670100–2211819509/6210) s tím, že o ně navý­ším pra­vi­del­né měsíč­ní pří­spěv­ky, kte­ré do Indonésie posí­lám.
A na závěr ješ­tě pár opti­mis­tic­kých postře­hů – do Bali­k­pa­pa­nu se sjíž­dí spousta mla­dých odbor­ní­ků z nej­růz­něj­ších orga­ni­za­cí a pomá­ha­jí s haše­ním a budo­vá­ním pro­ti­po­žár­ních zábran. A ti, kdo nema­jí fyzic­ké síly na to, aby se zapo­ji­li pří­mo v teré­nu, pomá­ha­jí ale­spoň s pro­pa­ga­cí. Snad se tedy tou­to ces­tou poda­ří zajis­tit i potřeb­né pení­ze…“

Zdroj: Zoo Ústí nad Labempronaturafoundation.org

(Zob­ra­ze­no cel­kem 3 667-krát, 1 zob­ra­ze­ní dnes)