V Indonésii hoří vzácné pralesy

Indonésie hoří. Po týd­nech kata­stro­fál­ního sucha hoří na mnoha mís­tech, včetně nej­cen­něj­ších loka­lit původ­ního pra­lesa, jako je např. rezer­vace Sun­gai Wain v Bali­k­pa­pan­ském zálivu. Ta je domo­vem mj. zra­ni­tel­ných med­vědů malaj­ských a ohro­že­ných kahau nosa­tých a oran­gu­tanů bor­nej­ských.

malí orangutani

I malí oran­gu­tani v záchran­ném cen­tru požáry trpí dýcha­cími pro­blémy kvůli týdyn trva­jí­címu dusi­vému kouři. | Kre­dit: AFP

Zne­po­ko­ju­jící zpráva dora­zila od vědec­kého pra­cov­níka ústecké zoo­lo­gické zahrady Mgr. Sta­ni­slava Lhoty, Ph.D., který se od roku 2007 věnuje za pod­pory zoo ochraně Bali­k­pa­pan­ského zálivu v Indonésii.

prales požár

Takto vypadá pra­les po požáru. Vět­šina fauny a flóry lehla pope­lem, bude trvat min. desítky let, než tu bude opět pra­les. Pokud tu mezi­tím nevy­roste plan­táž palmy olejné.
Kre­dit: Pro Natura Foun­dation

„Rád bych se na vás obrá­til s výzvou své kole­gyně Gaby Fredriks­son, která se v tuto chvíli nalé­havě snaží zachrá­nit rezer­vaci Sun­gai Wain v Bali­k­pa­pan­ském zálivu. Tak jako jiná místa v Indonésii, Sun­gai Wain v posled­ních něko­lika týd­nech odo­lává kata­stro­fál­ním suchům a riziku les­ních požárů. V pon­dělí v noci mi dora­zila první zpráva o tom, že se požáry vymkly kon­t­role a šíří se smě­rem do pri­már­ního pra­lesa, dokonce se už při­bli­žují našemu kempu Dja­ma­lu­din.

Sun­gai Wain je nej­cen­něj­ším zbyt­kem divo­činy v Bali­k­pa­pan­ském zálivu a jeho ztráta by byla nena­hra­di­telná. V lese teď právě požáry hasí něko­lik desí­tek našich zaměst­nanců a dob­ro­vol­níků, včetně těch, na jejichž práci již někteří z vás při­spěli nebo při­spí­vají. Bohu­žel, boj s les­ním požá­rem takto kata­stro­fic­kých roz­měrů vyža­duje mno­hem větší finanční pod­poru než naše kaž­do­denně rutina, hle­dáme teď proto nalé­havé velké spon­zory. Budeme moc rádi za jakou­koli radu nebo pod­poru v tomto směru, situ­ace je opravdu nanej­výš nalé­havá!“

požáry z vesmíru

Takto vypadá hořící Bor­neo z vesmíru. | Kre­dit: NASA

Rezer­vace Sun­gai Wain na východ­ním Kali­man­tanu (Bor­neu) je prv­ním mís­tem, kam byli v deva­de­sá­tých letech znovu uve­deni oran­gu­tani bor­nej­ští (Pongo pyg­ma­eus). Chrá­něné území  je neje­nom domo­vem vzác­ných druhů a nedo­tče­ným kusem původ­ního pra­lesa, plní také funkci vod­ního rezer­voáru pro hlavní město Bali­k­pa­pan a jeho prů­mysl.

Přes čtvr­teční deště není ještě situ­ace pod kon­t­ro­lou, na mno­hých mís­tech stále hoří nebo dout­nají velké klády nebo ložiska raše­liny, která se v této oblasti také vysky­tují. Navíc pra­lesy hoří na mnoha mís­tech na Sumatře a Bor­neu, ale i na dal­ších mís­tech na světě, např. na Mada­gaskaru. Každá pomoc se tedy cení.

mapa ohnisek požárů

Mapa aktu­ál­ních ohni­sek požárů v rezer­vaci Sun­gai Wain
Kre­dit: Pro Natura Foun­dation

Pro ty, kteří by chtěli pomoci byť třeba i jen malým darem, při­po­ju­jeme ještě doda­tek od Standy Lhoty s novými infor­ma­cemi, kdy rea­guje na opa­ku­jící se dotazy všech, ke kte­rým se jeho zpráva dostala:

“Pozor, indonéský účet nadace Pro­Na­tura (spra­vo­vaný Gaby Fredriks­son) je určen hlavně pro velké finanční dary. Výdaje k uha­šení a další pre­venci požáru se odha­dují na 150 tisíc dolarů, to je pří­liš velká částka, než abychom ji doká­zali dát dohro­mady malými pro­středky, ty lze posí­lat na můj osobní účet (670100–2211819509/6210) s tím, že o ně navý­ším pra­vi­delné měsíční pří­spěvky, které do Indonésie posí­lám.
A na závěr ještě pár opti­mis­tic­kých postřehů – do Bali­k­pa­panu se sjíždí spousta mla­dých odbor­níků z nej­růz­něj­ších orga­ni­zací a pomá­hají s haše­ním a budo­vá­ním pro­ti­po­žár­ních zábran. A ti, kdo nemají fyzické síly na to, aby se zapo­jili přímo v terénu, pomá­hají ale­spoň s pro­pa­gací. Snad se tedy touto ces­tou podaří zajis­tit i potřebné peníze…“

Zdroj: Zoo Ústí nad Labempronaturafoundation.org

(Zob­ra­zeno cel­kem 3 616-krát, 1 zob­ra­zení dnes)