SOUTĚŽ: Jak se žije papouškům – pravidla

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SOUTĚŽ: Jak se žije papouškům – pravidla

Úplná pravidla soutěže “Jak se žije papouškům”

Papouščí ZOO - amazónci

Papouščí ZOO – amazónek bělobřichý | Kredit: © Redakce ZOO Magazín

 1. Organizátor soutěže
  1. Organizátorem soutěže Jak se žije papouškům (dále jen soutěž) je internetový časopis ZOO Magazín, vydávaný společností Akademos, a.s., Zenklova 131/222, Praha 8, IČO: 25005898 (dále jen „organizátor“ nebo „ZOO Magazín“).
  2. Osobou odpovědnou za realizaci soutěže je šéfredaktor ZOO Magazínu Mgr. Robert Kostner (redakce@zoomagazin.cz).
 2. Účastníkem soutěže (dále jen „účastník“) se může stát každý, kdo splňuje následující podmínky:
  1. je občanem České republiky nebo má na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt,
  2. v roce 2016 mu již bylo minimálně 15 let
  3. není v zaměstnaneckém ani jiném vztahu k organizátorovi soutěže nebo Papouščí zoologické zahrady Bošovice ani osobou jim blízkou podle § 22 zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník),
  4. vyplní soutěžní formulář na stránce https://zoomagazin.cz/soutez-jak-se-maji-papousci/
 3. Soutěžní formulář
  1. Jeden účastník může v rámci soutěže odeslat pouze jeden vyplněný soutěžní formulář.
  2. V soutěžním formuláři účastník vyplní své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a odpovědi na pět soutěžních otázek.
  3. Odesláním soutěžního formuláře účastník souhlasí s dodržováním těchto pravidel soutěže.
  4. Uzávěrka soutěže je 29. února 2016 ve 23:59. Rozhodným časem je čas odeslání formuláře.
 4. Vyhodnocení odpovědních formulářů a vylosování výherců
  1. Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a který správně zodpoví všechny soutěžní otázky.
  2. Z účastníků, kteří splnili všechny podmínky soutěže a odpověděli správně na všechny otázky, budou do 7. 3. 2016 náhodně vylosováni tři výherci. Výsledky losování budou oznámeny do 7. 3. 2016 na webové stránce https://zoomagazin.cz.
 5. Ceny
  1. Ceny do soutěže věnuje Papouščí zoologická zahrada Bošovice.
  2. Každý ze tří výherců obdrží jeden dárkový poukaz na vstup do Papouščí zoologické zahrady Bošovice pro dvě dospělé osoby a dále materiály věnované Papouščí zoologickou zahradou Bošovice (hrnek nebo taška, pexeso).
 6. Souhlas se zpracováním osobních údajů
  1. Vyplněním soutěžního formuláře účastník souhlasí s využitím svých osobních údajů pro potřeby realizace a vyhodnocení soutěže.
  2. Pro potřeby soutěže se shromažďuje jméno a příjmení účastníka a jeho kontaktní emailová adresa. Osobní údaje shromažďuje organizátor soutěže. Poskytnutý souhlas může účastník kdykoli odvolat, a to písemně zasláním na e-mail redakce@zoomagazin.cz. Zpracování osobních údajů organizátor ukončí v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však účastník souhlas odvolá před termínem oznámeného vyhlášení soutěže, nebude možné účastníkovi případně předat cenu. Účastník má právo na informace o zpracování jeho osobních údajů. Domnívá-li se účastník, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat organizátora o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména opravu, doplnění nebo likvidaci).
  3. Účastí v soutěži účastník zároveň udílí souhlas se zveřejněním jména a příjmení či jeho části na facebookové stránce ZOO Magazínu a webových stránkách https://zoomagazin.cz v souvislosti s vyhlášením výsledků soutěže a v rámci propagace a komunikace soutěže, a to i po vyhlášení výsledků soutěže. Na odvolání tohoto souhlasu se vztahují stejná pravidla jako na odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů.
 7. Prohlášení organizátora soutěže
  1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže, upravit pravidla, soutěž prodloužit, pozastavit či zrušit.
  2. Na výhru v soutěži není právní nárok, určení vítězů je konečné a nelze se proti němu odvolat. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
  3. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit účastníka a neudělit cenu v případě,
   1. pokud panují důvodné pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých účastníkem,
   2. porušení pravidel soutěže ze strany účastníka nebo jakéhokoli jednání ze strany účastníka, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play,
   3. spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek.
  4. V případě, že se výhercem stane účastník posléze vyřazený ze soutěže, cena se tomuto účastníkovi nepředá.
  5. Veškeré informace o soutěžících jsou poskytovány pouze a jen organizátorovi soutěže a nikoliv dalším třetím stranám.
  6. Pravidla jsou platná a účinná od 7. 2. 2016.
(Zobrazeno celkem 173-krát, 1 zobrazení dnes)
Share